پسرهای فعال و پرتوانم  با تشکیل گروه های چند نفره و با استفاده از ابزارهایی که همراه آورده بودند، توانستند طول اشیای اطراف ( میز ، کتاب ، مداد ، پایه های نیمکت و... )  کلاس خودشان را اندازه کیری کنند و مبحث “ سانتی متر و میلی متر ” درس ریاضی را بهتر و جذاب تربیاموزند و یادگیری ماندگارتری در آن ها شکل بگیرد.