روز دوشنبه مورخ 1395/9/15 در دبستان پیام همزمان با اجرای طرح ایمنی در برابر زلزله در سراسر کشور، مانور زلزله برگزار گردید. در این مراسم دانش آموزان به اجرای شیوه های مختلف پناهگیری، کمکهای اولیه  و خروج اضطراری آشنا شدند.