اسامی کادر آموزشی دبستان غیر دولتی پیام 

1- مدیر مدرسه =  شهریار بی الایش

2- معاون مدرسه = فریدون اصغری 

3- معاون فناوری = فاطمه بی الایش

4- متصدی امور دفتری = خانم یکتا 

5- آموزگار پایه اول = خانم طالبی کلاس 1/1