شنبه

ورزش ریاضی هنر بخوانیم بنویسیم علوم
یکشنبه قرآن-زبان املا ریاضی بخوانیم بنویسیم جمله سازی
دوشنبه قرآن ریاضی بخوالیم علوم بنویسیم جمله سازی
سه شنبه قرآن-علوم ریاضی املا بخوانیم بنویسیم ریاضی
چهارشنبه

فرآن-ریاضی

فارسی ورزش هنر علوم علوم