شنبه قرآن-ریاضی هنر ورزش ریاضی بخوانیم بنویسیم
یکشنبه قرآن-ریاضی زبان املا بخوانیم بنویسیم علوم
دوشنبه قرآن ریاضی بخوانیم علوم بخوانیم جمله سازی
سه شنبه قرآن-ریاضی علوم بنویسیم بخوانیم زبان غلوم
چهارشنبه ورزش هنر املا جمله سازی ریاضی علوم